VI международный творческий конкурс «Пусть всегда будет солнце!» для детей, педагогов и воспитателей Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья

Тема проекта: «Сохранишь природу — сохранишь себя»

Шестой международный творческий конкурс «Вот оно какое, наше лето!» для детей, педагогов и воспитателей Казахстана и стран ближнего и дальнего зарубежьяя

 

 

Туитина Замзагуль Калкеновна — жоғары санатты ағылшын тілі пәні мұғалімі, № 38 мектеп-лицей, Астана қаласы

Туитина Замзагуль Калкеновна

Педагогикалық ұстанымым:

«Жеті түрлі білім біл,
Жеті жұрттың тілін біл».

The theme of the project: «Let’s think of the Future»

Жобаның тақырыбы:

«Айналайын Адамдар, аялаңдар.
Туған жердің ырысы мол табиғатын!»

Тема проекта: «Сохранишь природу — сохранишь себя».

The type of the project: mixed (practical-oriented and researching)

Жобаның түрі: аралас (практикалық бағыт және зерттеу)

Тип проекта: смешанный (практико-ориентированный и исследовательский)

The aim of the project: researching ecological problems (reasonably following connections); searching the ways of solving these problems; finding and learning necessary materials; developing critical thinking and communicative skills.

Жобаның мақсаты: сыртқы қоршаған ортаның экологиясын зерттеу (себеп-салдарын анықтау); жергілікті экологиялық проблемаларды шешу жолдарын зерттеу; іздену мен ғылыми зерттеу жұмыстарын қолдана отырып оқушылардың сын тұрғысынан ойлау және қарым-қатынастық қабілеттерін дамыту.

Цель проекта: исследование экологических проблем (причинно-следственные связи); поиск решения этих проблем; поиск и изучение соответствующих материалов; развитие критического мышления, коммуникативных умений.

Visual aids: Interactive Whiteboard, flipcharts, list of proverbs (Kazakh, Russian, English), map of Kazakhstan, charts and diagrammes, Internet.

Жобаның орындалу уақыты: 2 апта

Жобамен жұмысты ұйымдастыру кезеңдері

Stages

The goals of the project

Student’s activity

Teacher’s activity

І.Organization

stage

Creating some situations which allow finding out two or more problems of the discussed theme.

To make information precise, to discuss tasks, to find out problems and to divide into groups.

To motivate students, to explain the aims and to observe.

ІI. Planning

Putting forward and discussing the hypothesis of solving the problems.

To suggest a hypothesis, to make up the goals.

To help in analysis and synthesis.

ІII.Choosing methods of checking hypothesis

Discussing the methods of checking hypothesis and possible source of information.

To discuss and choose the most optimal version and necessary information.

To watch, to consult and to give advice.

ІV. Making project

Searching necessary information, making project.

To work with information, to express and summarize the ideas; to prepare to protect the project.

To watch  and to give advice

V. Protecting the projects

Presenting the projects and evaluating the results.

To protect the projects and evaluate the results.

Participate in analyzing and evaluating.

I этап

1. Процесс проектирования начинаем с создания проблемной ситуации. Учащимся предлагается подумать над следующими высказываниями:

— If you don’t think about the future you will not have it.

— Cудың ды сұрауы бар.

Природа — сад, а люди в нем цветы не сбережешь ее, не будешь жив и ты.

2. Look at the map and find ecological zones of Kazakhstan.

3. Write down your ideas about ecological problems of our region.

4. Draw a diagrammme

5. Students divide into groups.

II этап

1. Экология, география және биология сабақтарында алған білімдерін анықтай отырып алға мақсат қою.

2. Vocabulary (Find the definitions of the words in Kazakh and Russian languages)

pollution

Лас, ластану

Грязь, загрязнение

environment

 

 

Ecological disaster

 

 

protection

 

 

Harmful effects

 

 

Poisonous substances

 

 

Natural balance

 

 

3. Look at the photo gallery: «We must stop now, or it will be too late»

4 Answer the questions: Where does pollution come from? — P1-P2-P3 ...

What must we stop and why? — P1, P2...

5. Look at the headlines of articles and guess what they are about.

«A Lot of Little Litter Make Big Problems»

«Табиғтты аяла»

«В защиту экологии нашего города»

6. Every group suggests a hypothesis.

III этап

Students discuss in small groups their hypothesis.

E.g. Harmful effects of civilization on nature lead to the ecological disaster.

Forms of pollution — Reasons — Consequences

Оқушылар гипотезаны талқылай отырып, ең маңызды шешімді табады.

IV этап

1. Ақпаратпен жұмыс істей отырып қорытынды бақылау жасау.Оқушылар жобаны қорғауңа дайындалады

2. The results of research work

Forms of pollution                             Reasons                           Consequences
Land pollution                                   industrial,                          ozone holes,
                                                       nuclear wastes                  diseases

ауаның ластануы                             автокөліктер,                     оттеғін азайтады
                                                       транспорт                          өкпе ауруы

загрязнение воды                            химические                       высыхание рек и озёр,
                                                       отходы                              болезни

3. Measures (қабылдайтын шешім)

— Modern Technology

— Pollution Control System

— Special Ecological Education

— International Cooperation

V этап

— Protecting the projects

— Evaluation

Категория: