8 Республиканский творческий конкурс «Наурыз — көктем мейрамы» для детей, педагогов и воспитателей Казахстана

 

 

Ағылшын тілі сабақтардағы топтық жұмыс формалары оқушыларға шет тілдік сөйлеуді меңгертудің құралы ретінде

VIII Республиканский творческий конкурс «Наурыз — көктем мейрамы» для детей, педагогов и воспитателей Казахстана
 

Версия для печатиВерсия для печати
  Сейтим А. Д.
Павлодар Педагогикалық университеті
Шет тілі: екі шет тілі (ағылшын)
ШТА-45 тобының студенті

Жетпісбай Ә.Қ.
Ғылыми жетекшісі, доцент
Ағылшын тілі сабақтардағы топтық жұмыс формалары оқушыларға шет тілдік сөйлеуді меңгертудің құралы ретінде

«Бір тіл сізді өмір дәлізіне апарады.
Екі тіл осы жолдағы барлық есіктерді ашады».
Фрэнк Смит

Аннотация: Коммуникативті әмбебап оқу іс-әрекеттерін қалыптастыруға және жеке тұлғаға бағытталған көзқарасты жүзеге асыруға қойылатын талаптар сабақта оқушының оқу-танымдық іс-әрекеттің субъектісі ретінде белсенділенуіне ықпал ететін жұмыс формаларын қолдануды қамтиды. Қарым-қатынаста құзіреттілікті қалыптастыратын коммуникативті әмбебап оқу әрекеттері студенттердің оқу-танымдық іс-әрекеті процесінде ерекше орын алады, өйткені тұлғааралық қарым-қатынас олардың жетекші қызметі болып табылады. Ағылшын тілі сабақтары құлдықтың топтық формаларын кеңінен қолдану және студенттерді сөйлеу әрекетіне белсенді қосу мүмкіндігінің арқасында коммуникативті әмбебап оқу әрекеттерін қалыптастыру және одан әрі дамыту үшін айтарлықтай әлеуетке ие. Ағылшын тілі сабағында топтық жұмыстың әртүрлі формалары коммуникативті әмбебап оқу әрекеттерін қалыптастыруға ықпал етуі мүмкін. Топтық жұмысты жоспарлау топтағы жұмыс принциптеріне және ұжымның жеке ерекшеліктеріне бағытталуы керек. Бұл мақалада ағылшын тілі сабақтарындағы топтық жұмыс формасы және оның артықшылықтары талданады.

Abstract: The requirements for the formation of communicative universal educational activities and the implementation of a personality-oriented approach include the use of forms of work in the classroom that contribute to the activation of the student as a subject of educational and cognitive activity. Communicative universal learning actions that form competence in communication occupy a special place in the process of educational and cognitive activities of students, since interpersonal communication is their leading activity. English lessons have a significant potential for the formation and further development of communicative universal learning activities due to the widespread use of group forms of slavery and the possibility of active inclusion of students in speech activity. Various forms of group work in English lessons can contribute to the formation of communicative universal learning activities. Planning group work should focus on the principles of working in a group and the individual characteristics of the team. This article analyzes the form of group work in English lessons and its advantages.

Түйінді сөздер: топтық жұмыс, оқу тапсырмасы, ақпарат көзі, қатысушы, көмекші, мұғалім, оқушы, жұптық жұмыс.

Key words: group work, educational task, source of information, participant, Assistant, Teacher, Student, pair work.

Тақырып өзектілігі: Біз ағылшын тілі жаһандық қарым-қатынас тілі мәртебесіне ие болған заманда өмір сүріп жатырмыз, мен осы пәннің оқытушысы ретінде өз міндетімді оқушылардың қазіргі өмір жағдайларына лингвистикалық және әлеуметтік бейімделуінде көремін. Халықаралық және ұлтаралық қарым-қатынас деңгейіне көтерілген адам ағылшын тілінде өз ойларын білдіру дағдылары мен дағдыларына ие болуы керек. Оқушылардың шет тілінде коммуникативті қарым-қатынас жасау қабілетін қалыптастыру үшін балаларды тілді іс жүзінде қолдануға үйрету керек.
Шет тілі сабағы жоғары қарқындылықпен сипатталады, оқушылардың көп шоғырлануын, ақыл-ой мен физикалық стрессті қажет етеді. Әдетте шет тілі сабақтарында 15-20 минуттық жұмыстан кейін летаргия байқалады, қызығушылық жоғалады, белсенділік күрт төмендейді, шаршау пайда болады. Бұған қалай жол бермеуге болады? Сабақта әр түрлі әлеуеті бар оқушыларға қызықты болу үшін не істеуге болады? Қырық бес минут ішінде әр оқушының тиімді жұмысын қамтамасыз ету қажет болған кезде уақыттың жетіспеушілігі мәселесін қалай шешуге болады?

Топтық жұмыс психикалық жүктемені болдырмауға, өнімділікті сақтауға, шаршауды жеңілдетуге көмектеседі.

Негізгі талаптардың бірі-фронтальды оқытудан бірлесіп оқытуға көшу. Бұл студенттердің әртүрлі сандық құрамдағы топтардағы өзара әрекеттесуін қамтиды. Қазіргі әлемде командада әрекет ету қабілеті сенімділікпен, көмектесуге дайын, сезімталдықпен, кең көзқарастармен, шыдамдылықпен және өзін-өзі бағалаумен қатар, ең танымал жеке қасиеттердің бірі болып табылады.

Жұмыстың басқа түрлерімен үйлескенде, топтық, шет тілін оқытуда өте тиімді: дағдылар жетілдіріледі, оқушылардың сөздік қоры кеңейеді, сабақта қарым-қатынас уақыты артады. Бұрын ұялшақтықты, өз-өзіне күмәндануды, ұялшақтықты сезінген жігіттермен сөйлесуден қорқу біртіндеп жоғалады. Ол студенттерде өз жұмысын бағалау, оны сыныптастарының жұмысымен салыстыру, олардың бастамасы мен тәуелсіздігін белсендірудің жаңа қабілетін қалыптастырады.

Топтағы ойын, ситуациялық, проблемалық әдістер студенттерде көптеген эмоциялар тудырады. Іздеу қызметі белсендіріледі, шешілуі керек мәселеге қызығушылық бар. Іс-әрекет шынымен жүзеге асырылуы мүмкін идеяларды тудырады.

Мақсаты: Менің педагогикалық қызметімнің мақсаты ағылшын тілі сабақтарында топтық жұмысты ұйымдастыру арқылы білім алушылардың тілдік құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады.

Осы мақсатқа жету үшін мен өзіме келесі міндеттерді қоямын:

1) Ағылшын тілі сабақтарында топтық жұмыс формаларын қолдану мәселесі бойынша әдебиеттерді зерттеу;
2) жоспарланған нәтижелерге ағылшын тілі бойынша Бағдарламаның талаптарын қарастыру және олардағы топтық жұмыс нысандарының орнын анықтау;
3) топтарда жұмыс істеу кезінде білім алушылардың тілдік өзара іс-қимылын ұйымдастыруға бағытталған әдістемелік тәсілдерді таңдау, оларды оқу процесіне қосу;
4) білім алушылардың топтардағы тиімді өзара іс-қимыл жағдайларын анықтау;
5) білім алушылардың тілдік құзыреттілігін қалыптастыру үшін топтық жұмысты пайдаланудың критерийлерін айқындау және тиімділігін көрсету.

Ғылыми жұмыстың нысаны — орта мектепте ағылшын тілін оқыту процесі.

Бұл зерттеудің пәні мектепте оқытудың орта кезеңінде ағылшын тілін оқытуда топтық жұмыс арқылы коммуникативті әмбебап оқу әрекеттерін қалыптастыру болып табылады.

Зерттеу келесі гипотезаға негізделген: мектепте орта кезеңде шет тілін оқытуда коммуникативті әмбебап оқу әрекеттерін қалыптастыру топтық жұмыс формаларын ұйымдастырған жағдайда тиімді болады, бұл мыналарды көздейді:

— негізгі мектеп оқушыларының жас ерекшеліктерін есепке алу;
— негізгі жалпы білім берудің федералдық мемлекеттік стандартының, Шет тілі бойынша үлгі бағдарламасының талаптарын есепке алу;
— топтық жұмыс принциптерін есепке алу;
— оқытудың таңдалған әдістері мен тәсілдерінің пән ерекшелігіне, оқыту сатысына сәйкестігі;
— негізгі мектепте ағылшын тілін оқытуда топтық жаттығулар кешенін құру.

Зерттеудің теориялық маңыздылығы: А. Г. Асмолов ұсынған коммуникативті әмбебап оқу іс-әрекеттерінің құрылымы коммуникативті әмбебап оқу іс-әрекеттерін қалыптастыруға бағытталған оқыту мазмұнының компоненттерін жіктеудің негізі ретінде қолданылады; оқушылардың бірлескен іс-әрекетінің жаттығулар жиынтығы теориялық негізделген.

Ғылыми жұмыстың практикалық маңыздылығы: дипломдық жұмыстың теориялық ережелері, жаттығулар жиынтығы және топтық жұмысты ұйымдастыруға арналған практикалық ұсыныстар мектептегі ағылшын тілі сабақтарында, сондай-ақ шет тілін оқыту әдістемесі бойынша дәрістер курсында қолданылуы мүмкін.

Жұмыстың мақсаты мен гипотеза келесі мәселелерді шешу қажеттілігін анықтады:

1. негізгі мектепте коммуникативтік әмбебап оқу іс-әрекеттерін қалыптастыруға негізгі жалпы білім берудің мемлекеттік стандартының талаптарын қарау;
2. мектептегі орта кезеңдегі шет тілі бойынша оқу процесінде топтық оқытудың рөлі мен орнын қарастыру;
3. топтық жұмыс формасының принциптерін анықтаңыз;
4. негізгі мектепте ағылшын тілін оқыту бойынша оқу-әдістемелік кешендерге талдау жүргізу;
5. оқушылардың бірлескен іс-әрекетін ұйымдастыру үшін жаттығулар кешенін әзірлеу
6. топта жұмыс істеуге арналған жаттығулар жиынтығының тиімділігін эксперименталды түрде тексеріңіз.

Қойылған міндеттерді шешу және гипотезаны тексеру үшін біз мынадай зерттеу әдістерін қолдандық: зерттеу мәселесі бойынша Психология, Педагогика және шет тілдерін оқыту әдістемесі бойынша ғылыми әдебиеттерді талдау; Оқу-бағдарламалық Құжаттаманы талдау және ағылшын тілін оқыту бойынша оқу процесіне кіріктіру; топтық оқытудың отандық және шетелдік тәжірибесін зерделеу және талдау; алынған деректерді қорыту және жүйелеу; педагогикалық бақылау, сауалнама әдісі және Тәжірибелік оқыту.

Жұмыстың ғылыми жаңалығы коммуникативтік әмбебап оқу іс-әрекеттерін қалыптастыруға бағытталған оқыту мазмұнының компоненттерін нақтылаудан; топтық жұмысқа қатысты оқыту қағидаттарының мазмұнын нақтылаудан; коммуникативтік әмбебап оқу іс-әрекеттерін қалыптастыруға бағытталған топтық жаттығулар кешенін құрудан тұрады.

Сабақта оқушылардың топтық жұмысының басты белгілері:

 • бұл сабақтағы сынып нақты оқу мәселелерін шешу үшін топтарға бөлінеді;
 • әр топ белгілі бір тапсырманы алады(немесе бірдей)
 • топтағы тапсырмалар топтың әр мүшесінің жеке үлесін ескеруге және бағалауға мүмкіндік беретін тәсілмен орындалады;
 • топтың құрамы тұрақты емес, ол топ үшін ең жоғары тиімділікпен топтың әр мүшесінің оқу мүмкіндіктерін жүзеге асыруды ескере отырып таңдалады.

Топтағы бірлескен қызмет моделінде бес элементті бөлуге болады:

 • позитивті өзара тәуелділік, яғни студенттерге оның жолдастарымен байланысты жағдайды түсіну, егер басқалары қол жеткізбесе, біреуіне жетістікке жетуге мүмкіндік бермейді;
 • жеке қарым-қатынас, онда балалар бір-бірімен қарым-қатынас жасауы керек, тапсырмаларды шешуде, тапсырмаларды орындауда, идеялар мен сюжеттерді іздеуде бір-біріне көмектесуі керек;
 • жеке жауапкершілік, онда әр оқушы өз жұмысы үшін жеке есеп береді, ал баға жеке салым мен ұжымдық нәтижеге беріледі;
 • оқушыларға оларды оқу процесінде пайдалану үшін дағдыландыратын қарым-қатынас дағдылары;
 • жұмыс барысын бірлесіп бағалау, онда студенттер топтары үнемі қорытындылап, олардың әрқайсысы мен жалпы топ қалай тиімді әрекет ете алатындығын анықтауы керек.

Сабақтағы оқушылардың топтық іс-әрекеті келесі элементтерден тұрады:

 • оқушыларды топтық тапсырманы орындауға алдын ала дайындау, Оқу тапсырмаларын қою, мұғалімнің қысқаша нұсқамасы;
 • топта оқу тапсырмасын орындау жоспарын талқылау және құру, оны шешу тәсілдерін анықтау (бағдарлы қызмет), міндеттерді бөлу;
 • оқу тапсырмасын орындау бойынша жұмыс;
 • мұғалімді бақылау және топ пен жекелеген оқушылардың жұмысын түзету
 • топтағы тапсырманың орындалуын өзара тексеру және бақылау;
 • оқушыларды мұғалімнің шақыруы бойынша алынған нәтижелер туралы хабарлау, мұғалімнің жетекшілігімен сыныптағы жалпы пікірталас, қосымша және түзету, мұғалімнің қосымша ақпараты және қорытынды тұжырымдарды тұжырымдау;
 • топтар мен жалпы сынып жұмысын жеке бағалау;

Жұмыс процесін талқылау.

Оқушыларға сұрақ қоюға болады: «сізге пікірталас ұнады ма? Не оңай болды? Не қиын болды? Топ мүшелерінің мінез-құлқындағы қандай көріністер жұмысқа ықпал етті және қайсысы кедергі келтірді? Сонымен, талқылауды тиімдірек ету үшін нені өзгерту керек болды?». Осылайша, талқылау қатысушыларды топтық жұмыс әдістерін көрсетуге және сол арқылы топта жұмыс істеу қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Мұғалім келесі жолы талқылау сәтті болады деп үміттенеді, өйткені кейбір студенттер талқылау заңдылықтарын түсініп, өзін-өзі жетілдіру мүмкіндіктерін көрді.

Оқушыларды топқа бөлу. Топтың мөлшері әртүрлі болуы мүмкін. Ол 2-ден 6 адамға дейін өзгереді. Топтың құрамы тұрақты емес. Ол алдағы жұмыстың мазмұны мен сипатына байланысты өзгереді. Сонымен қатар, оның кем дегенде жартысы тәуелсіз жұмыспен сәтті айналыса алатын студенттер болуы керек.

Оқу тобының құрамын таңдау оқушылардың нақты білім деңгейін және олардың үлгерімін ескере отырып, тек журналдар мен күнделіктерде ғана емес, сонымен қатар сыныптастарының санасында да жүргізілуі керек. Сонымен қатар, оқу үлгерімі сияқты маңызды деректердің топты дербес жинақтауға байланысты мәселелерді шешу үшін жеткіліксіз екендігі де күмән тудырмайды. Мұғалім оқушылардың қарым-қатынасының сипатын, олардың жанашырлығын немесе ұнатпауын, тұлғааралық қалаулардың себептерін, ынтымақтастыққа дайындығын ескеруі керек.

Әсіресе студенттер арасында морфемалық талдау кезінде тірі ойындар танымал. Әр топта шартты морфемалық белгішелері бар карталар жиынтығы бар. Мен сөз беремін, ал топ морфемиялық құрамға сәйкес тақтаға салынуы керек. Морфемалық талдауды тезірек және жақсырақ жасайтын барлық топтарға бір сөз бере аласыз, әр топқа өз сөзін бере аласыз. Морфемалардан олардың мағынасы туралы сұрау пайдалы.

Топтық жұмыс түрлері

Жұмыстың топтық формасы өте қызықты, өйткені оны ұйымдастырудың көптеген жолдары бар.

Топтық жұмысты ұйымдастырудың бір түрі-бірлесіп оқыту. Оны Джонс Хопкинс университетінің (Р. Славин), Миннесота мемлекеттік университетінің (Роджер Джонсон және Дэвид Джонсон) американдық тәрбиешілердің үш тобы, Дж. Аронсон, Калифорния мемлекеттік университеті, сондай-ақ Тель-Авив университетінің Шломо Шаран тобы, Израиль. Ынтымақтастықта оқыту бағдарламада қарастырылған белгілі бір дағдыларды, дағдыларды, ұғымдарды, академиялық білімді қалыптастыруға бағытталған. Бұл әдіс барлық студенттерге материалды түсінуге және білімді игеруге мүмкіндік береді. Топтар «күшті», «әлсіз» және орта оқушылардан құралады. Әр оқушы тапсырманы орындауға, материалды түсінуге мүдделі. Сондықтан " күшті «" әлсіз «материалды түсіндіреді, ал» әлсіз " студенттер өз кезегінде оны игеруге мүдделі. Мұғалім кез-келген оқушыдан жұмыстың нәтижесін ұсынуды және оның жауабын бағалауды сұрай алады. Е. С. Полат әлемдік педагогикада ынтымақтастықта оқыту дәстүрлі әдістерге ең табысты балама ретінде қарастырылатынын жазады. Оқушылардың білім деңгейі жоғарылайды, жұмыс тиімділігі артады, әр оқушыға 10-15 минут ауызша тәжірибе бөлінеді.

Бірлесіп оқытудың әртүрлі нұсқалары бар. Солардың бірі- Student Team Learning (STL, командада оқыту).

Джон Хопкинс университетінің ғалымдары оқытудың осы нұсқасын жасады. Бұл ынтымақтастықтағы оқытудың барлық басқа түрлері үшін негіз және бастапқы нүкте.

STL әдісінің мәні-топтық мақсаттар қою. Ол топтың әр мүшесінің тәуелсіз жұмысын қамтиды, оны барлық қатысушылар арасындағы тұрақты өзара әрекеттесумен біріктіру керек. Бүкіл топтың табысына ерекше көңіл бөлінеді.

Оқушылар бірге үйренеді, оқиды. Топтың әр мүшесі қажетті білімді игеріп, қажетті дағдыларды қалыптастыруы керек. STL үш қағидаға сәйкес келеді:

А) «марапаттар»;
Б) әр оқушының жеке жауапкершілігі;
В) әр оқушының жетістікке жету мүмкіндігі бірдей.

Бұл принциптің мәні, тіпті әлсіз студент өз тобына ұпай жинай алады және өз нәтижелерін жақсарту арқылы оның табысына әсер ете алады. Джонс Хопкинс университетінің ғалымдары STL оқытудың төрт нұсқасын жасады.

Командалық-ойын әрекеті-топтық жұмыстың бұл формасы алдыңғыдан ерекшеленеді, өйткені топтық жұмыстан кейін мұғалім жеке тестілеуді емес, командалар арасындағы апта сайынғы жарыс турнирін ұсынады.

Оқу және шығармашылық эссе (CIRC) бірлесіп оқыту бастауыш мектеп үшін қолайлы. Топтарда оқушылар эссе оқып, құрастырады.

1978 жылы Элиот Арнсон бірлесіп оқытудың жаңа тәсілін ойлап тапты, оны Jigsaw (ашық аралау) деп атады. Бұл әдіс көбінесе жай «аралау» деп аталады, өйткені әр оқушы ақпараттың бір бөлігін ғана алады және студенттер оны бір-біріне сатады.

1986 жылы Р. Славин осы «ара-2» әдісінің модификациясын жасады, онда ол 4-5 адамнан тұратын топтарда оқушылардың жұмысын қамтамасыз етті. Бұл жағдайда бүкіл топ бірдей материалмен жұмыс істейді. Алайда, топтың әр мүшесі мұқият зерттеу үшін бір тақырыпты алады.

1987 жылы Миннесота мемлекеттік университеті бірлесіп оқыту әдісінің тағы бір нұсқасын жасады. Бұл әдісті Дэвид Джонсон мен Роджер Джонсон жасаған. Оның мәні-мұғалім сыныпты 3-5 адамнан тұратын оқыту деңгейі бойынша гетерогенді топтарға бөледі. Әр топқа бір тапсырма беріледі, бұл үлкен тақырыптың ішкі тақырыбы. Ынтымақтастықтағы жұмыстың мәні-оқушының өзі білім алғысы келеді. Сондықтан мотивация мәселесі ұйымдастыру тәсілінен кем емес.

С. С. Куклина өзінің мақаласында топтық жұмыстың бірқатар түрлерін ажыратады.

Same-Different Құрылымы. Мұғалім оқушыларға сөйлеу еліктейтін жағдайды қояды және сөйлем айтады. Мұғалім топты атайды, ал оқушылар бірге сөйлем жағдайға сәйкес келе ме деп жауап береді.

Think-Pair-Share-Share Құрылымы. Бұл құрылымда мұғалім трансформациялық немесе репродуктивті сипаттағы жағдайды немесе сөйлеу тапсырмасын ұсынады және сөйлемді айтады. Топтағы оқушылар алдымен жеке, содан кейін жұпта, содан кейін топтарда қарастырылатын жауапты талқылайды. Бір оқушы жауап береді.

Numbered Heads Together Құрылымы. Мұғалім топтың әр мүшесіне нөмір береді. Содан кейін ол жағдайды және жабайы табиғаттың сөйлеу тапсырмасын атайды және сұрақ қояды. Топ мүшелері жалпы жауап дайындайды. Мұғалім топ нөмірін атайды. Оқушы тиісті нөмірмен жауап береді.

Fact or және Guess Fib құрылымдары. Мұғалім стендтік немесе репродуктивті сипаттағы сөйлеу тапсырмасын ұсынады. Мәселені шешкен кезде топ мүшелерінің әрқайсысы сөйлемді айтады, егер ол дұрыс болмаса, ол қайталанады.

Құрылымын Three-Step Interview және Outside-Inside Circle. Мұғалім репродуктивті немесе трансформациялық сипаттағы сөйлеу тапсырмасын орындайды. Бұл құрылым мәселелерді өңдеуге арналған және сұхбат түрінде өткізіледі. Бірінші және үшінші студенттер екінші және төртінші сұхбат алады, содан кейін рөлдерді өзгертеді. Жаңа жұптар пайда болады.

Сыртқы Шеңбер Құрылымы. Мұғалім ерте өңделген материалды жаңасымен біріктіруді ұсынатын аралас сипаттағы міндет қояды. Екі топтың оқушылары екі шеңбер құрады (біреуі екіншісінің ішінде) және бір-біріне бет бұрады. Оқушылар жауаптарды есте сақтауға тырысып, сұрақтар қояды, серіктестерін ауыстырады.

Pairs Check Құрылымы. Бұл құрылым әдетте грамматикалық материалды түсінуді бақылау құралы ретінде қолданылады. Мұғалім балаларды Ережемен таныстырады және оларды жаттығу кезінде қолдануды сұрайды. Бірінші және үшінші оқушылар жаттығудың бірінші сөйлемін орындайды, екінші және төртінші жаттығулардың дұрыстығын бақылайды. Содан кейін жұптар ауысады. Осылайша, топ жаттығуды соңына дейін орындайды.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Поташник М. М. Требования к современному уроку. М., Центр педагогического образования, 2007.
2. Чередов И. М. Система форм организации обучения в школе. М., 1987.
3. Шоманова А. С., Жансаринова Г. С. Тілдерді оқытудың ерекшеліктері // Респ. пед. журн. «Мастер-класс». — 2015. — № 1
4. Калышева Т. Ағылшын тілін оқытудағы дидактикалық ойындар // Ағылшын тілін оқыту әдістемесі. — № 1. — б.3
5. Қазақстан Республикасының жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. — Астана: ҚР БҒМ, — б.

Категория: