V международный творческий конкурс «Поехали!» для детей, педагогов и воспитателей Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья

 

Неравенство в образовании в сельских районах Казахстана

 

Версия для печатиВерсия для печати
Сагидуллаева Айжан Мейржанкызы

Inequality in education in rural areas of Kazakhstan
How to provide equal education opportunities for children living in rural areas of Kazakhstan?

Aizhan Sagidullayeva
Nazarbayev Intellectual School of the Physics and Mathematics in Aktobe
Global Perspectives and Project Work
Utegenova A. A.
February 25, 2021

Acknowledgements
I would like to express my gratitude to my scientific supervisor, Utegenova Ayazhan Amandykovna, for her valuable advice in planning the study and recommendations on the preparation of documentation. I am also very grateful to my parents and friends who supported me for several months. And of course, the participants of the survey and interviews, namely the students of the school of NIS Aktobe and the teachers and school staff.

Inequality in education in rural areas of Kazakhstan

Abstract

How to provide equal education opportunities for children living in rural areas of Kazakhstan?

This research paper examines ways to address unequal educational opportunities in rural schools in Kazakhstan. These days, the gap between a student from the village and a city school is growing every year. To prevent the growth of this problem in our country, it is needed to find out the reasons and consequences of the introduction of equal opportunities for all residents of Kazakhstan in accordance with the principles of the SDGs. The information was gathered using mixed methods: interviews(5 respondents) and a survey(66 participants).

In the course of the study, the ways to solve the problem were found out: allocating funds from the budget to improve the quality of education, building new schools, organizing seminars and trainings for teachers. And perhaps in the future, high-quality education will become available to every resident of Kazakhstan. The collected data will be useful in the future to solve problems related to the level of education in Kazakhstan.

Key words: inequality in education, isolated areas, rural students, schools, growing gap, qualified teachers.

Қазақстанның ауылдық жерлеріндегі білім берудегі теңсіздік

Андатпа

Қазақстанның ауылдық жерлерінде тұратын балалар үшін білім алудың тең мүмкіндіктерін қалай қамтамасыз етуге болады?

Бұл зерттеу жұмысында Қазақстанның ауылдық мектептеріндегі білім беру саласындағы тең емес мүмкіндіктерді шешу жолдары қарастырылады. Қазірші таңда ауыл мен қала мектебінде оқитын оқушылар арасындағы алшақтық жыл сайын артып келеді. Біздің елімізде осы мәселенің өсуінің алдын алу үшін ТДМ қағидаттарына сәйкес Қазақстанның барлық тұрғындары үшін тең мүмкіндіктерді енгізудің себептері мен салдарын анықтау қажет. Ақпаратты жинау аралас әдістермен жүзеге асырылды: сұхбат(5 респондент) және сауалнама(66 қатысушы).

Зерттеу барысында шешу жолдары анықталды: білім беру сапасын жақсарту үшін бюджеттен қаражат бөлу, жаңа мектептер салу, мұғалімдер үшін семинарлар мен тренингтер ұйымдастыру. Осыған орай, сапалы білім Қазақстанның әрбір тұрғынына болашақта қолжетімді болмақ. Жиналған деректер болашақта Қазақстандағы білім деңгейіне қатысты мәселелерді шешу үшін пайдалы болады.

Кілт сөздер: білім берудегі теңсіздік, оқшауланған аудандар, ауыл оқушылары, мектептер, өсіп келе жатқан алшақтық, білікті маман мұғалімдер.

Неравенство в образовании в сельских местностях Казахстана

Абстракт

Как обеспечить равные возможности получения образования для детей, проживающих в сельской местности Казахстана?

В данной исследовательской работе рассматриваются пути решение неравных возможностей в сфере образования в сельских школах Казахстана. В эти дни разрыв между учеником из села и из городской школы растёт каждым годом. Чтобы предотвратить рост этой проблемы в нашей стране, нужно выяснить причины и последствия внедрения равных возможностей для всех жителей Казахстана согласно с принципами ЦУР. Сбор информации осуществлялся смешанными методами: интервью (5 респондентов) и анкетирование (66 участников).

В ходе исследования выяснились пути решение: выделение средств из бюджета для улучшение качества образования, постройка новых школ, организовать семинары и тренинги для учителей. Собранные данные будут полезны в будущем для решения проблем касающихся уровня образования в Kазахстане.

Ключевые слова: неравенство в образовании, изолированные районы, сельские учащиеся, школы, растущий разрыв, квалифицированные учителя.

Смотреть в формате PDFСмотреть в формате PDF

Категория: